Vedtægter for Region Midtjylland

Hent vedtægterne i pdf: Vedtægter BKF Region Midt vedtaget 27. marts 2020

§ 1 Navn

Regionsforeningens navn er “Børne- og Kulturchefforeningen, region Midtjylland”.

Stk. 2:
Regionsforeningen er en del af landsorganisationen “Børne- og Kulturchefforeningen”.

§ 2 Formål

Foreningens formål er at virke for medlemmernes faglige og ledelsesmæssige interesser og styrke det kollegiale netværk, samt at arbejde for udviklingen af medlemmernes ansvarsområder, inden for folkeskolen, dagtilbud, børne- og familieområdet (forebyggelse og anbringelse), voksenundervisning og fritids- og kulturområdet.

§ 3 Medlemmer

Som medlemmer med stemmeret optages medlemmer af Børne- og Kulturchefforeningen, der er tjenestegørende i Region Midtjylland, jf. vedtægter for Børne- og Kulturchefforeningen §3, stk. 1.

Stk. 2:
Bestyrelsen i landsforeningen træffer i tvivlstilfælde afgørelse om retten til medlemskab.

§ 4 Ind- og udmeldelse

Ind- og udmeldelse følger medlemskab af landsforeningen.

§ 5 Foreningens økonomi

Foreningens ordinære drift finansieres via årlig kontingent.
Det kan opkræves særskilt mødeafgift ved særlige arrangementer.

Stk. 2:
Regnskabsåret er 1. januar – 31. december

§ 6 Foreningens organisation

Regionskredsen ledes af en bestyrelse bestående af formand og 4 bestyrelsesmedlemmer.

Stk. 2:
Formanden og øvrige bestyrelsesmedlemmer vælges på generalforsamlingen. Såfremt 1 medlem forlanger det, er valget skriftligt.
Der vælges endvidere en suppleant samt revisor.
Stk. 3:
Formanden og øvrige bestyrelsesmedlemmer vælges på generalforsamlingen. Formanden vælges for 2 år, og der vælges derudover 2 bestyrelsesmedlemmer i ulige år og 2 bestyrelsesmedlemmer i lige år. Disse valg er gældende for 2 år.
Der vælges endvidere 1 suppleant samt 1 revisor. Disse valg er gældende for 1 år.
Stk. 4:
Bestyrelsen konstituerer sig selv med næstformand, kasserer og sekretær, fastsætter selv en forretningsorden og beslutter repræsentation udover formanden i mødet med landsbestyrelsen.

§ 7 Generalforsamlingen

Generalforsamlingen afholdes hvert år i januar kvartal med følgende dagsorden:

  1. a) Valg af dirigent
    b) Formandens beretning
    c) regnskab og budget – herunder fastsættelse af årlig mødeafgift.
    d) Indkomne forslag, herunder vedtægtsændringer
    e) Valg af:

formand
2 bestyrelsesmedlemmer (lige år)
2 bestyrelsesmedlemmer (ulige år)
1 suppleant
1 revisor

f) Eventuelt.

 Stk. 2:
Generalforsamlingen varsles med mindst 1 måneds frist.
Medlemmernes forslag til kandidater til formandsposten samt forslag til øvrige punkter skal være formanden i hænde senest 3 uger før generalforsamlingen.
Kandidatforslag til øvrige bestyrelsesposter kan fremsendes til formanden 3 uger før generalforsamlingen eller fremsættes på selve mødet.
Bestyrelsen udsender endelig dagsorden – herunder indkomne forslag og forslag til kandidater – senest 2 uger før generalforsamlingen.

Stk. 3:
Alle vedtagelser på generalforsamlingen sker ved almindeligt stemmeflerhed.
Forslag om ændringer af vedtægter kræver, at mindst 2/3 af de fremmødte stemmer herfor.
Der kan kun stemmes ved personligt fremmøde.

§ 8 Ekstraordinær generalforsamling

Ekstraordinær generalforsamling kan indkaldes af bestyrelsen. Desuden skal bestyrelsen indkalde til ekstraordinær generalforsamling, såfremt mindst 15 medlemmer fremsætter motiveret skriftlig krav herom over for formanden.
Den ekstraordinære generalforsamling skal afholdes inden 4 uger fra kravets fremsættelse (skolens sommerferie fraregnet).

Stk. 2:
Sted, tid og varsel (dog ikke under 14 dage) bestemmes af bestyrelsen.

§ 9 Gæster ved foreningens arrangementer

Bestyrelsen kan indbyde andre til at deltage i foreningens arrangementer.

§ 10 opløsning af foreningen

Såfremt foreningen opløses, tager den afsluttende generalforsamling stilling til anvendelse af foreningens formue.