Referat af Skolechefnetværksmødet d. 25. januar 2013


Referat fra møde i skolechefnetværket d. 25. januar 2013 kl. 9.00 på Frederiksberg Rådhus.

Deltagere: Frederiksberg, Herlev, Egedal, Ballerup, Frederiksund, Allerød, Halsnæs, Furesø, Brøndby, København, Ishøj, Gribskov, Hillerød og Rudersdal.

Download printvelig version 

1. Velkommen til Frederiksberg og særlige tiltag v/Gorm Bagger Andersen

  • Frederiksberg udviklingstiltag vedr. udskolingen – en decentral approach hvor skolerne indenfor en fastlagt ramme i dette år selv er i gang med at udvikle og afprøve diverse. Evalueres i foråret mhp. generel implementering. Udgangspunktet er en effektstyrings-tankegang.
  • Inklusionsstrategi og inklusions-økonomistyring. Hvad vi gør, hvad vi tænker og hvor vi er på vej hen. Frederiksberg har planer om en ret omfattende pengene-følger-barnet-model…
  • Velfærdsteknologi på skoler – og hvordan det skal/kan give besparelser/effektivisering-er. Vi har en arbejsdgruppe kørende, som har lavet en række forslag, som vi nu skal i nærmere drøftelser med lærerforeningen om så vidt muligt at implementere. Vi har budgetkrav om at skabe reelle effektiviseringer på kerneydelsen via it-anvendelse…

 Gorm gennemgik i hastigt tempo særlige tiltag i Frederiksberg Kommune i forhold til arbejdet med udskolingen, inklusion og digitalisering. Gorms oplæg er vedlagt referatet og interesserede er naturligvis velkommen til at kontakte Gorm for at høre nærmere.

2. Gør en god skole bedre – Udspil til reform af folkeskolen

Kontorchef Lotte Groth-Andersen fra kontoret ”reform af folkeskolen” i Undervisningsministeriet vil orientere om nogle af tankerne bag reformen, den videre proces mv. Martin Tinning vil inden møde fremsende diverse spørgsmål til udspil for reformen, der kan danne grundlag for den efterfølgende drøftelse mellem Lotte og skolechefnetværket.

Lotte Groth-Andersen drøftede udspil til reformen med skolechefnetværket og var udover indholdsdrøftelser af de enkelte elementer i reformen inde på den forventede proces forud for den endelige lovgivning.

Det blev af alle parter oplevet som en god og frugtbar dialog, der formodentlig vil blive fulgt op senere i forløbet.


3. Implementering af en evt. reform af folkeskolen.

Drøftelse i skolechefnetværket om kommunernes foreløbige overvejelser i forhold til en proces for implementering af reformen i kommunerne.

Udpegning af interesserede fra skolechefnetværket, der vil indgå i nedenstående arbejdsgrupper.

KL har etableret et reformsekretariat med Hanne Bak Lumholdt som chef.

Der etableres 7 arbejdsgrupper i relation til rådgivningsgruppen/reformskretariatet. Her vil Kl gerne have repræsentanter til at indgå, så der bliver brug for en del netværksmedlemmer fra såbvel landsnetværket som de regionale netværk. Næste møde er d. 6.2, og her vil jeg gerne have meldinger på BKF medlemmer til de 7 grupper, så meld tilbage til Eik og mig, hvem der måtte være interesseret.

Arbejdsgrupperne bliver som følger:

  1. Skolepolitik, hvad er det som kommunalpolitikerne skal tage stilling til, vision, målsætninger, lærernes tilstedeværelse, pædagogernes deltagelse i skoledagen, fritidstilbud, aktivitetstimer ???
  2. Styring af økonomien, fremtidige forslag til tildelingsmodeller, økonomiaftalens konsekvenser, styring af specialundervisning, SFO forældrebetaling, og sammenhængen med tema 1 m.v.
  3. Dokumentation, når der afbureaukratiseres, hvordan samles der så op på resultater, effekter af undervisningen, kvalitetsrapporterne m.v.
  4. Skolens indhold, elevernes læring, digitalisering, indhold i aktivitetstimerne hvordan kommer indholdet til at hænge sammen, elevsamtaler, revision af fælles mål, nye fritidstilbud i samspil med civilsamfundet
  5. Arbejdsgiverrollen, hvordan håndteres overgangsperioden, næste skoleår, hvordan informeres om ny overenskomst, hvordan udvikles nye ledelsesredskaber til skolelederne, når de skal led på helt nye vilkår.
  6. Ledelsesrolle, ledelsen kommer under et voldsomt pres hvis der fra august 14 ikke er en central/og kommunal aftale, KL vil satse på en massiv uddannelsesindsats i forhold til alle skoleledere, hvordan ???
  7. Kompetenceudvikling, lærere og pædagoger, hvordan sikres forandringsparathed hos de ansatte.

Region Hovedstaden skal gerne udpege 2 skolechefer, der har lyst og mulighed for at indgå i nogle af ovenstående arbejdsgrupper. Det bliver spændende arbejde. Kandidater kan inden mødet melde sig til Martin Tinning mti@rudersdal.dk

På baggrund af mødet med Lotte Groth-Andersen drøftede skolechefnetværket den videre proces i forbindelse med reformen. Der var særligt fokus på problemstillingen i forbindelse med en evt. vedtagelse af reformen i oktober 2013 (efter vedtagelsen af de kommunale budgetter for 2014). Martin vil gøre Eik opmærksom på dette forhold, således at det kan tages med i forhold til KL´s arbejde med reformen.

Netværket valgte at nedsætte en lille arbejdsgruppe med fokus på processen i forhold til implementeringen af en ny folkeskolereform. Arbejdsgruppen består af Egon Agerlin (Egedal), Per Udesen (Furesø), Susanne Poulsen (Ishøj), Gorm Bagger Andersen (Frederiksberg) og Mikala Jørgensen (København). Per indkalder til arbejdsgruppens første møde.

Det blev aftalt, at oplæg til processen/politikere mm. sendes ud til inspiration til medlemmerne i netværket.

 OK 13
 Skolechefnetværket drøfter netværkets samarbejde i forbindelse med OK 13.

Forhandlinger er påbegyndt og skal være afsluttet inden d. 28. februar. Det blev aftalt at invitere KL til det næste møde i netværket d. 8. marts for at fortælle om forhandlingsresultatet og hvis ikke det er lykkedes at opnå enighed om en aftale, så drøfte retningslinierne for håndtering af en evt. konflikt.

 Netværket drøftede støtte til skolelederne i forhold til at håndtere en ny arbejdstidsaftale. Gorm kunne oplyse af skolenetværket drøfter og vil konkret tilrettelægge et forløb for skolelederne i samarbejde med KL.

 4. Fastsættelse af møderække i 2013 .

Der var enighed i netværket om, at det kommende år kan blive ganske spændende og hvor skolecheferne kan have stor glæde af, at have en tæt kontakt, hvorfor det blev aftalt at øge mødefrekvensen i det kommende år og muligvis forlænge enkelte af møderne, så hold kalenderen åben også om eftermiddagen på disse mødedatoer.

Mødedatoer 2013

8. marts Årsmøde/Fællesmøde kl. 9-14
5. april 9-12*
7. juni 9-12*
30. august 9-12*
4. oktober 9-12*
8. november 9-12*

*møderne kan om nødvendigt blive forlænget.
5. Eventuelt