Skolenetværket arbejder i 2012 med syv fokusområder: Inklusion, Digitalisering, Helhedsskole, Fagliglæsning, Overenstkomstmæssige temaer, Partnerskab om folkeskolen og Ny Nordisk Skole.

Der er udpeget tovholdere for hvert fokusområde. Tovholdernes opgave er at være dem, der særligt følger med i udviklingen indenfor fokusområdet, deltager i konferencer og arbejdsgrupper osv. Det er ligeledes tovholderne, der har ansvar for at udarbejde forslag til høringssvar eller artikler til medier og nyhedsbreve.
Se listen med tovholdere

Følgende temaer vil netværket gå mere i dybden med i 2012. Alle temaer vil have kommunikationsvinkler indbygget, således at netværket hurtigt kan bidrage med relevante kommunikationsforslag, når det vurderes hensigtsmæssigt og nødvendigt.

1. Inklusion –  tovholdere er:
Gorm B. Andersen og Kirsten Meisner
Følgende grundsynspunkter vil bære netværkets arbejde med inklusion i 2012:

 • Definitionen er tilstedeværelse, deltagelse og læring
 • Alle børn skal lære mere
 • Det handler om didaktik og udvikling af læringsmiljøerne
 • Vi skal udfordre rammesætningerne i regulering og professionskulturer

Netværket vil fortsætte arbejdet med at finde relevante indikatorer på når inklusion lykkes.

2. Digitalisering (eller technology enhanced learning) – tovholdere er:
Jan Henriksen og Arthur Corneliussen
Der skal arbejdes videre med at afdække hvordan digitalisering kan understøtte og forbedre alle børns læring. Deltagelsen i Formidlingskonsortiet ved netværkets formand er en vigtig tilgang til denne udfordring. Netværket er sparringspartner i den sammenhæng. Netværket har som sine op-mærksomhedspunkter:

 • Det vigtigste er at udvikle digital didaktik i nært samarbejde med professionshøjskolerne i tæt tilknytning til praksis
 • Komptenceudvikling kan ikke kvantificeres
 • Lad os få mere forskning i, hvad der faktisk gør en positiv forskel for børns læring
 • Digitalisering er ikke et mål i sig selv, og det løser ikke alle vores udfordringer i folkeskolen
 • Digitalisering er organisationsudvikling, og det tager tid
 • Vi skal søge at undgå udviklingen af et curriculum-marked for digitale læremidler, som det er sket i england
 • Effektiviseringskrav

3. Helhedsskole – tovholdere er: 
Mikala Jørgensen, Charlotte Houlberg  og Marianne Stentebjerg
Regeringen har det som et af sine indsatsområder i forbindelse med det annoncerede forsøgs- og ud-viklingsprogram. Netværket vil gå konstruktivt ind i debatten med afsæt i eksisterende erfaringer og med fokus på fortsat forbedret samarbejde mellem lærere, pædagoger og andre fagprofessionelle med fokus på barnets læring. Netværkets fokus er:

 • Det handler om flerfaglighed
 • Det handler om afbureaukratisering
 • Det handler om den røde didaktiske tråd
 • Det handler om læringsmiljøerne
 • Det må ikke alene være drevet af et integrationsperspektiv
 • Det handler om læring hele dagen
 • Og hvad så bagefter?

4. Faglig læsning – tovholdere er: 
Mikala Jørgensen,  Gorm B. Andersen og Kirsten Meisner
Meget tyder på at de målrettede indsats i indskolingen på faglig læsning bærer frugt. Der er derfor behov for at fortsætte arbejde, nu med fokus på faglig læsning på mellemtrin og i udskolingen. Net-værket vil tage dette perspektiv op, og se på hvilke erfaringer forskellige kommuner har, og bringe dette ind i dialogen med ministeriet i forbindelse med det kommende forsøgs- og udviklingspro-gram. Det handler om:

 • At alle fag er læsefag
 • At se på proces fra sproglig udvikling, over læsning til faglig læsning
 • At fastholde børnenes motivation for at læse igennem hele uddannelsesforløbet
 • At målet er at flere klarer sig bedre i uddannelsessystemet
 • Vi må ikke glemme skriftligheden i vores fokus på læsning – det hænger sammen

5. Overenskomstmæssige temaer – tovholdere er:
Jan Henriksen, Arthur Corneliussen,  Marianne Stentebjerg og Charlotte Houlberg
2013 er overenskomst år på det offentlige arbejdsmarked, og dermed vil netværket have området med indenfor sit interessefelt i det kommende år. Ikke således at netværket er part, men således at kollegiale erfaringer kan opsamles og videreformidles. Skulle KL eller andre have interesse i at drøfte konkrete emner med BKF er netværket naturligvis også til rådighed.

6. Partnerskab om folkeskolen – tovholdere er:
Formand Flemming Olsen, Eik Møller, Marianne Stenteberg og Kirsten Meisner
BKF er af Undervisningsministeren blevet indbudt til at deltage i Partnerskab om Folkeskolen. BKFs deltager med følgende hold:

Suppleant i processen er Gorm Andersen

7. Ny Nordisk Skole (NNS)
Jan Henriksen og Charlotte Houlberg
Sideløbende med Partnerskabet har Undervisningsministeren sat Ny nordisk Skole (NNS) på dagsordenen.