Kære BKF medlemmer

Midt i denne meget særlige tid, hvor mange ting er helt anderledes, end de plejer at være, vil jeg fastholde en tradition: Nemlig at sende nyhedsbrev til jer hver måned.

I april måneds nyhedsbrev kan I læse om:

  • EVA’s nye podcastserie
  • BKF’s dialog med ministerierne om Corona
  • Inputs til genåbningen fra dagtilbudsnetværket

EVA’s nye podcastserie
BKF har en god dialog med EVA. Det er vi glade for, for det er vigtigt med inputs fra praksis til kvalitetsundersøgelser, effektundersøgelser mv. Vi har lovet at hjælpe EVA med at udbrede kendskabet til deres nye podcastserie, som nu gået live på deres hjemmeside. I har formentlig temmelig travlt i disse dage, men skulle der blive et ledigt hul, så kan du finde podcastserien her.

BKF’s dialog med ministerierne om Corona
Allerede dagen efter statsministerens første pressemøde var BKF inviteret til telefonmøde med Børne- og Undervisningsministeren, relevante ministerielle embedsmænd og øvrige centrale aktører på området. Dette første telefonmøde er siden blevet suppleret med flere telefonmøder, KL-møder mellem aktørerne, bilateral dialog med ministeriets embedsmænd samt en efterspørgsel på korte skriv fra BKF om de hensyn, der er vigtige at være opmærksom på.

I det hele taget har både ministeren og ministeriet udvist en kæmpestor vilje til inddragelse af praktikere og til at skabe de nødvendige forudsætninger for, at vi kan agere lokalt. Ingen af os har prøvet en situation som denne før – og der har både været og vil fortsat blive ved med at være svære afvejninger, modstridende hensyn og en vanskelig balancegang mellem behovet for klare retningslinjer og behovet for et vist lokalt handlerum. BKF’s entydige anbefaling har hele vejen igennem været, at der kommer tydelige retningslinjer hvad angår det sundhedsfaglige, mens pædagogiske og logistiske hensyn i højere grad kan overlades til kommunerne at træffe lokale beslutninger om.

Både i forhold til bekendtgørelserne omkring nødpasning og fjernundervisning, og i forhold til overvejelserne om genåbning, har BKF været i tæt dialog med ministeriet. Omkring genåbning har vi gjort opmærksom på forskellige hensyn, der vil skulle tages, når daginstitutioner og skoler efter påske skal lukke gradvist op.

På det børnesociale område og kulturområdet har inddragelsen af BKF desværre ikke været nær så tæt som den eksemplariske inddragelse af foreningen på dagtilbuds- og skoleområdet. Gennem KL har vi dog fået mulighed for at rejse nogle vigtige flag på de to områder. På det børnesociale område har der været temmelig mange uklarheder gennem en længere periode. Nu er der kommet specifikke meldinger, og BKF inddrages i det fremadrettede arbejde. Det er godt.

Inputs til genåbningen fra dagtilbudsnetværket
Vi nærmer vi os en form for langsom åbning af hele Danmark, herunder også alle vores dagtilbud for hele 0 til 6 års området. I skrivende stund afventer vi retningslinjer fra sundhedsmyndighederne, som naturligvis har det afgørende ord at skulle have sagt.

Dagtilbudsnetværket har valgt at skrive et lille input til genåbningen, særligt på 3 områder:

– Sammenhæng i barnets liv ved overgange
– Fokus på børnene
– Fokus på hygiejne

  1. Flere kommuner er udfordret på pt. at skabe sammenhæng i barnets liv ved overgange. Det gælder både fra dagpleje til børnehave, men også i overgangen fra dagtilbud til SFO, enten fra 1. april eller 1. maj. Det betyder mange spørgsmål, især fra forældre, om hvordan det skal ske. Dagtilbudsnetværket vil gerne anbefale, at man i dagpleje, dagtilbud og SFO er i tæt kommunikation om opgaven. Der er flere måder at understøtte sådanne overgange på, men det der er betydningsfuldt er, at medarbejderne fra de forskellige tilbud får skabt den bedst mulig start for børnene det nye sted og at børnene får mulighed for at tage afsked med det gamle og sige ”goddag” til det nye. Vi har brug for at børnene flytter sig til de nye tilbud, da vi ellers står med en meget stor kapacitetsudfordring og skiftet på almindelig vis vil også medvirke til at børnene så hurtigt som muligt får den hverdag de skal have fremadrettet.
  2. Når vi starter en genåbning, er det vigtigt, at dagtilbuddene kan koncentrere sig 100 % om at få alle børn godt tilbage i en hverdag fyldt med det særlige fokus, som er børnenes udvikling, trivsel og gode sociale relationer. Vi skal prioritere at være der for alle børn og have et særligt fokus på at modtage de nye børn fra Dagplejen.  Vi vil få børn tilbage, som både kan være bekymrede, bange, har krudt i rumpen…… og så videre. Det er en klar anbefaling fra Dagtilbudsnetværket, at vi fordyber os i børnene og så må alle vores spændende projekter vente til hverdagen igen er på skinner.
  3. Fokus på hygiejne skal have et større fokus i danske dagtilbud. Der er udsendt flere retningslinjer fra Sundhedsstyrelsen i forhold til Coronavirussen, og flere af disse anbefalinger bør fremover være en helt naturlig ting i vores dagtilbud. Det handler bl.a. om håndhygiejne, afspritning, god rengøring af både rum og legetøj. Dagtilbudsnetværket anbefaler at man i kommunerne overvejer om hygiejneretningslinjerne er opdateret, og er opmærksomme på om man også har overvejet hygiejne udenfor.

Når vi kender Sundhedsstyrelsens endelige anbefalinger, vender Dagtilbudsnetværket tilbage med gode ideer i forhold til at lukke mere op. Altså hvordan får vi børnene stille og roligt ”rullet” tilbage til deres dagpleje/dagtilbud. Med disse 3 særlige fokuspunkter ønsker netværket jer alle en god genåbning.

En lignende hilsen skal I selvfølgelig have fra mig. Og rigtig god påske.

De bedste hilsener,

Anne