BKF Nyhedsbrev februar 2020

Kære BKF medlemmer

Så er det blevet tid til februar måneds nyhedsbrev fra foreningen. I denne måned kan du læse om:

 • Den politiske aftale om nationale test i folkeskolen
 • Kaffemøde med kulturministeren
 • Barnets Lov
 • Samarbejde om unges overgang fra anbringelse til eget hjem
 • Aftale om minimumsnormeringer på dagtilbudsområdet
 • Nyt fra ungenetværket
 • BKF’s deltagelse i Sorø-mødet

Den politiske aftale om nationale test i folkeskolen
Aftalepartierne bag forliget om folkeskolen indgik i fredags aftale om nationale test. Aftaleteksten kan findes her.
Børne- og Kulturchefforeningen har været i dialog med embedsværket i Børne- og Undervisningsministeriet for at få afklaret en række forhold.

Det gælder for det første, hvordan de 20 procent skoler med de dårligste afgangsresultater udpeges, herunder særligt om det er de socioøkonomisk korrigerede resultater. For det andet hvem der træffer beslutning om, hvorvidt skolerne i en kommune skal deltage i de nationale tests eller ej; er det skolebestyrelsen, skolelederen eller kommunalbestyrelsen? Spørgsmålene kunne desværre ikke afklares umiddelbart, men ministeriet forventer at give en tilbagemelding herom snarest. Det er selvfølgelig vigtigt, givet at testperioden løber fra den 1. marts til den 30. april.

Kaffemøde med kulturministeren
Kulturministeren har inviteret kulturnetværksformand Steen Lindgaard og jeg til kaffemøde den 5. marts.

Vi har aftalt at tale om:

 • børns deltagelsesmuligheder i fællesskaber og hvorvidt tiden er inde til et fornyet ministerielt fokus på børnekulturen
 • det kulturelle danmarkskort herunder opgavefordelingen mellem stat og kommune på kultur- og fritidsområdet
 • behovet for en kulturskolelovgivning og større råderum til det kommunale kulturskolekoncept
 • samstyring på Museumsområdet og dialogbaserede aftaler som ideal for en fremtidig ramme om de statsanerkendte museer i kommunerne
 • de regionale kulturaftaler og det faktum, at det er utilfredsstillende, at ordningens fremtid fortsat er ubekendt.

Steen og jeg modtager meget gerne inputs til vores samtale med ministeren på sl@viborg.dk eller anr3@balk.dk.

Barnets lov
Børne- og familienetværksformand Helle Støve og jeg har samtidig valgt at invitere os selv på kaffe hos social- og indenrigsminister Astrid Krag. Regeringen ønsker som bekendt at styrke indsatsen for udsatte børn og unge, så de får den rette hjælp og støtte tidligt i deres liv. Regeringen vil lave en ny lov for udsatte børn og unge kaldet ‘Barnets Lov’. Lovens udgangspunkt skal være, at barnet er til i sin egen ret.  Social- og indenrigsminister, Astrid Krag, opfordrer i en nyhed på ministeriets hjemmeside at alle, der kan bidrage til arbejdet, skriver deres forslag til barnetslov@sim.dk

BKF er glad for ministerens invitation til en meget bred og åben inddragelsesproces, og bidrager selvfølgelig gerne. Ud over vores invitation til ministeren vil Børne- og familienetværket levere et skriftligt input. Det vil bl.a. omhandle, at det skal være endnu tydeligere, hvad der er kvalitet i socialt arbejde, og der ikke alene skal være fokus på juridiske krav til sagsbehandlingen. Derudover at rette hjælp og støtte bør ses mere bredt, hvor dagtilbud- og skoleområdet også skal tænkes ind. Vi skal sammen og på tværs sikre rette indsats på rette tid i barnets liv.
Derudover har KL inviteret alle landets børne- og familiechefer til en workshop den 14. april med henblik på at indsamle input. Invitationen er vedhæftet her, og jeg håber at mange af jer vil tage imod invitationen.

Samarbejde om unges overgang fra anbringelse til eget hjem
BKF har løbende en dialog med fonde, herunder på det børnesociale område. Derfor har vi lovet Bikubenfonden og Dansk Design Center at tage en lille nyhed med i nyhedsbrevet om deres projekt omkring unges overgang fra anbringelse til eget hjem. De søger fem kommuner, der vil være en del af et initiativ, der skal bidrage til sikre, at alle unge har den støtte de har brug for i overgangen til eget hjem. Formålet er både at udvikle og implementere nye løsninger, der kan gøre en mærkbar forskel for de anbragte unge lokalt, samt nationalt at gøre det muligt for kommunerne at arbejde på nye måder med deres nuværende – gerne på tværs af sektorer og fagfællesskaber. Hvis nogen af jer skulle have lyst til at få mere at vide, kan I kontakte kommunikationschef i Bikubenfonden,
Marianne With Bindslev, på mwb@bikubenfonden.dk eller tlf.: +45 20 67 30 38.

Aftale om minimumsnormeringer på dagtilbudsområdet
Så kom der endelig en udmøntningsaftale vedrørende minimumsnormeringer. Den har vi ventet på, så godt aftalen nu er på plads, i hvert fald for 2020.

Vi kan som kommune anvende pengene til at ansætte mere pædagogisk personale i vores kommunale, selvejende, udliciterede og puljeinstitutioner. Pengene kan ikke anvendes til ansættelser i private institutioner og private pasningsordninger. Puljepengene kan ikke anvendes i beregningsgrundlaget for forældrebetalingen og det er et krav, at det tildelte tilskud kommer oven i det vedtagne budget i den enkelte kommune for 2020 på dagtilbudsområdet.

Så på mange måder er retningslinjerne tydelige. Der er dog et par punkter, som har fået os til sammen med KL at spørge nysgerrigt ind. Det handler om, at vi jo ikke har hele 2020 at ansætte i, altså ingen helårsvirkning. Vi kan godt nå at ansætte for alle pengene i 2020, men skal så afskedige igen i 2021, da vi jo kommer til at ansætte flere end vi egentlig har råd til, med mindre vi får overførselsadgang på pengene. Dette er ikke tydeligt beskrevet i retningslinjerne.

Vi er også noget forundrede over, at pengene ikke må indgå i beregningsgrundlaget for forældrebetalingen, for hvad så efter 2025, når pengene til minimumsnormeringer overgår til at blive udbetalt som bloktilskuddet? Så vil de jo indgå i beregningen af forældrebetalingen og stigningen kan der bliver voldsom.

Den sidste anke vi har er, at denne aftale betyder endnu en ”pulje”, vi i kommunerne skal administrere. Det betyder igen brug af ekstra ressourcer til administration, som ikke direkte kommer børnene til gode. Vi formidler naturligvis vores inputs i relevante sammenhænge.
Der kan læses mere om retningslinjerne her

Nyt fra ungenetværket
Børne og Kulturchefforeningens Ungenetværk forventer henover 2020 at arbejde videre med sårbare unge i tilknytning til Den Koordinerende Ungeindsats (KUI) og sammenhængen til trivsel, motivation og fællesskaber blandt unge.

I den forbindelse bør det nævnes, at Uddannelses- og Forskningsministeriet netop har etableret et kontor for unges trivsel. Kontoret skal arbejde systematisk med at forbedre unges trivsel, kortlægge problemet med mistrivsel og tænke i bud på løsninger – både politisk og strukturelt. Børne og Kulturchefforeningen har derfor været til kaffemøde med de nye folk i Ministeriet med henblik på at stille sig rådighed i forhold til at afdække og etablere samarbejdsmuligheder målrettet unges motivation og trivsel.

Derudover indgår Børne og Kulturchefforeningen i et partssamarbejde om et nationalt program for udskoling og valg af ungdomsuddannelse. Formålet er at sikre fælles retning og vision for arbejdet – og derfor er der etableret et bredt samarbejde bestående af Undervisningsministeriet (formand), KL, Danmarks Lærerforening (DLF) og Skolelederforeningen, Børne- og Kulturchefforeningen (BKF), Danske Gymnasier (DG), Danske Erhvervsskoler og -Gymnasier (DEG), Danske SOSU-skoler samt Danske Regioner. Det nationale program skal bidrage til, at eleverne i højere grad udfordres i deres valg af ungdomsuddannelse, og de skal sikres en bedre og mere sammenhængende introduktion til alle de mange uddannelsesmuligheder, der findes. Programmet skal sikre en sammenhæng til folkeskolens formål ved at have fokus på kundskaber og færdigheder, der forbereder eleverne til videre uddannelse og giver dem lyst til at lære mere, styrker deres tillid til egne muligheder og evne til at tage stilling og handle.

BKF’s deltagelse i Sorø-mødet
Den 23. februar holdt Børne- og Undervisningsministeren Sorø-møde. Hun havde valgt temaet inklusion i folkeskolen, og havde valgt en række oplægsholdere, der til sammen bidrog med et meget nuanceret billede.

Skolelederforeningsformand Claus Hjortdal talte om behovet for at stå fast på Salamanca-erklæringen. Den norske forsker Thomas Nordahl talte om, hvordan børn profiterer af almene miljøer, men at der desværre er et for lavt incitament for både almene skoler og specialskoler hertil. Den danske forsker Janne Hedegaard Hansen talte om behovet for at se både på, hvordan barnet bringes i stand til at deltage OG hvordan fagprofessionelle skaber en kontekst, som børn kan deltage i. Vi fik også et konkret eksempel på arbejdet med mellemtilbud fra Stenderup Skole i Hedensted Kommune, et eksempel på arbejdet med høje forventninger til alle børn fra Tingbjerg Skole i Københavns Kommune samt et eksempel på arbejdet med dysleksi fra Birgit Jandorf fra HUSET Jandorf.

Endelig holdt skolenetværksformand Gorm Bagger Andersen og jeg oplæg om rammerne for inklusion. I kan læse oplægget her.

God læselyst, hvis I skulle kaste jer over dokumentet – og god dag til jer alle.

De bedste hilsener,
Anne