29. april 2021

Til
Børne- og Undervisningsministeriet

Børne- og Kulturchefforeningens høringssvar vedrørende udkast til bekendtgørelser i medfør af kommende lov om velfærdsaftaler på dagtilbudsområdet og folkeskoleområdet

Børne– og Kulturchefforeningen (BKF) har ved mail fra Børne- og Undervisningsministeriet af den 20. april 2021 modtaget udkast til bekendtgørelser i medfør af kommende lov om velfærdsaftaler på dagtilbuds- og folkeskoleområdet med høringsfrist den 2. maj 2021 kl. 18.00.

BKF takker for muligheden for at afgive høringssvar i forhold til de tre bekendtgørelser, der er sendt i høring, og som forventes at blive udstedt i medfør af § 6, stk. 3, § 8, stk. 3 og § 9, stk. 6, i lovforslag om velfærdsaftaler på dagtilbudsområdet og folkeskoleområdet:

  1. Udkast til bekendtgørelse om offentliggørelse af kommunernes beslutninger efter lov om velfærdsaftaler på dagtilbudsområdet og folkeskoleområdet,
  1. Udkast til bekendtgørelse om fravigelse af regler fastsat på bekendtgørelsesniveau på dagtilbudsområdet i medfør af lov om velfærdsaftaler på dagtilbudsområdet og folkeskoleområdet,
  1. Udkast til bekendtgørelse om fravigelse af regler fastsat på bekendtgørelsesniveau på folkeskoleområdet i medfør af lov om velfærdsaftaler på dagtilbudsområdet og folkeskoleområdet.

BKF har behandlet udkastene til bekendtgørelserne i medfør af kommende lov om velfærdsaftaler på dagtilbuds- og folkeskoleområdet og har følgende bemærkninger:

BKF støtter overordnet intentionen med lovforslaget om velfærdsaftaler, der tidligere på året blev sendt i høring, hvilket fremgår af BKF’s høringssvar af den 2. marts 2021 herom.
I høringssvaret tilslutter BKF sig, at der gennem tillid, faglighed og øget lokalt handlerum kan sikres større nærhed og kvalitet i velfærden i den offentlige sektor, herunder på dagtilbuds- og skoleområdet.

BKF udtrykker i forlængelse heraf, at BKF ser positivt på, at medarbejdere og ledere i fire udvalgte kommuner med lovforslaget fritages fra hovedparten af den statslige og kommunale regulering på dagtilbuds- og folkeskoleområdet i de kommende tre år.

Det fremgår af udkast til bekendtgørelse om offentliggørelse af kommunernes beslutninger efter lov om velfærdsaftaler på dagtilbudsområdet og folkeskoleområdet (jf. lovforslagets § 6), at velfærdsaftalekommunerne skal udarbejde og offentliggøre en oversigt over de regler, som de beslutter at fravige.

BKF finder det i den forbindelse væsentligt, at oversigten herudover viser, hvilke lovbestemmelser der er gældende i arbejdet med velfærdsaftalen.

Af udkastene til bekendtgørelser om fravigelse af regler fastsat på bekendtgørelsesniveau på henholdsvis dagtilbudsområdet og folkeskoleområdet følger, at velfærdsaftalekommunerne kan beslutte helt eller delvist at fravige en række regler fastsat på bekendtgørelsesniveau på henholdsvis dagtilbudsområdet og folkeskoleområdet.

BKF er af den opfattelse, at det er for snævert et fokus og begrænsende, hvis kommunerne, dagtilbuddene og skolerne kun fritages for henholdsvis dagtilbudsloven og folkeskoleloven, idet dagtilbuds- og skoleområdet naturligvis er underlagt langt mere lovgivning end henholdsvis dagtilbudsloven og folkeskoleloven. Dagtilbudsområdet reguleres bl.a. også af folkeskoleloven, arbejdsmiljøloven, databeskyttelsesloven mv. Ligesom skoleområdet også reguleres af serviceloven, dagtilbudsloven, arbejdsmiljøloven, databeskyttelsesloven mv.

BKF ønsker generelt stor frihed til velfærdsaftalekommunerne, men også at der generelt gives mere frihed til skoler og institutioner på landsplan.

Dette med henblik på, at medarbejdere, ledere og borgere fritages mest muligt fra statslig og kommunal regulering, så velfærden kan udvikles i takt med, at et større lokalt handlerum skabes.

BKF står gerne til rådighed i forhold til at angive konkrete bestemmelser eller bekendtgørelser, som det kunne være relevant at kunne være undtaget fra at følge.

Med venlig hilsen

På vegne af Børne- og Kulturchefforeningen

Merete Villsen                                            Gorm Bagger Andersen
Formand for Dagtilbudsnetværket             Formand for Skolenetværket