Deltagere : Albertslund, Allerød, Ballerup, Frederiksberg, Fredensborg-Humlebæk, Furesø, Halsnæs, Hillerød, Hørsholm, Lyngby-Tårbæk, Rudersdal, Rødovre.

 

  1. Nyt fra formanden og BKF

Formanden orienterede overvejelser i bestyrelsen i forhold til planlægning af en evt. studietur for BKF´s medlemmer.
Gorm Andersen var nyvalgt til at sidde i det landsdækkende skolechef netværk. Gorm ser frem til at arbejdet for alvor kommer i gang.
 

  1. Kort Opfølgning på digitalisering på skoleområdet

Kort drøftelse som opfølgning på fællesmødet om digitaliseringsmuligheder på Skoleområdet.
Der var en gensidig orientering om, hvad kommunerne arbejder med på dette område. 
Nogle
kommuner er gået sammen om dette arbejde. Tak til Gorm for hans oplæg på fællesmødet.  

 

  1. Mellemkommunal aftale for Skole og SFO i skoleåret 2012/13

Skolechefnetværket i Region Hovedstaden skal hvert år forud for et skoleår fastsætte takster for den mellemkommunale betaling. Forslag til ny aftale er vedlagt dagsordenen. Formanden foreslår uændret takst for skoleåret 2012/13. Hørsholm Kommune har meddelt at de ønsker at tiltræde aftalen for SFO.

Forslag fremlægges til drøftelse og endelig vedtagelse.

Skolechefnetværket drøftede aftalen og indstiller til Direktørnetværket, at takster for skoleåret 2012/13 fortsætter uændret i forhold til skoleåret 2011/12. Formanden gjorde opmærksom på den fulde implementering af, at der nu kun opkræves 1 gang årligt jf. det udsendte forslag. Formanden blev opfordret til at tage kontakt til skolechefnetværket i Region Sjælland med henblik på at afdække muligheden, for en ens aftale i de to regioner.

Endelig vedlægges aftalen for hospitalsundervisning fra 2009, der ligeledes foreslås at fortsætte uændret. Den eneste ændring er, at hospitalsundervisningen på Gentofte er overflyttet til Herlev.

Flere kommuner havde givet udtryk for, at det var vanskeligt at gennemskue opkævningerne. De fire hospitalskommuner (Herlev, Hillerød, Hvidovre og Glostrup) blev opfordret til at gennemgå aftalerne og se på mulighederne for evt. rationale på dette område. De fire kommuner vender tilbage inden drøftelse af aftalen i 2013. Nuværende aftale fortsætter for kommende skoleår.  
 

  1. Skoletilknytning i forbindelse med læreruddannelsen

I et forsøg på at styrke praktikken i læreruddannelsen og skabe et tættere samarbejde mellem praktik og uddannelsesdelen på seminariet har flere professionshøjskoler udarbejder forslag om skoletilknytning, hvor et helt hold af studerende får en tættere tilknytning til en praktikskole. Flere kommuner har reageret på at professionshøjskolerne i deres forslag pålægger kommunerne en merudgift i forbindelse med praktikken.

Drøftelse af om vi skal have en fælles holdning. Nogle kommuner har indgået aftaler med professionshøjskolerne.

Mange kommuner har fået præsenteret en aftale fra Herlev. Herlev (Christian) gjorde opmærksom på at det ikke var den endelige aftale. Generelt er Skolechefnetværket interesseret i at styrke praktikken i læreruddannelsen, og opfordrede derfor formanden til at han inviterer Metropol og UCC´s uddannelsesledere med til et kommende skolechefnetværksmøde, for at drøfte fælles muligheder i en ændret praktik i forbindelse med læreruddannelserne. For kommende skoleår er det naturligvis op til den enkelte kommune om de ønsker at indgå i forskellige forsøg.

  1. Kommende møder planlægning af værtsskab og indhold. Mødedatoer er følgende:
  • 15.06.2012 Herlev
  • 31.08.2012 Fællesmøde
  • 05.10.2012 Frederiksberg

 

  1. Nyt fra kommunerne

Har I principielle sager eller nye interessante tiltag, så er det her I kan orientere os andre

Halsnæs kunne fortælle, at de desværre så ud til at skal have et år med en arbejdstidsaftale på optælling.

  1. Eventuelt