Vedtaget ved generalforsamlingen d. 10. marts 2017

§ 1 Navn
Foreningens navn er BØRNE- OG KULTURCHEFFORENINGEN I REGION SYDDANMARK.

§ 2 Formål
Foreningens formål er at virke for en styrkelse af medlemmernes faglige og kollegiale sammenhold i regionen samt at arbejde for faglig interessevaretagelse inden for medlemmernes ansvarsområder inden for folkeskolen, dagtilbudsområdet, børne- og familieområdet (forebyggelse og anbringelser), voksenundervisning og fritids- og kultur-området. Foreningen vil inden for regionen arbejde for udvikling af medlemmernes ansvarsområder.

§ 3 Medlemmer
Som medlemmer med stemmeret optages personer, der er ansat i en kommune i Region SYDDANMARK som forvaltningsdirektør eller –chef, som souschef, vicedirektør eller afdelings-chef med reference til forvaltningschefen inden for de områder, der er beskrevet i § 2.

Stk. 2. Bestyrelsen træffer i tvivlstilfælde afgørelse om ret til medlemskab.
Stk. 3. Bestyrelsen lader hvert år udarbejde en medlemsliste pr. 1. september.

§ 4 Ind- og udmeldelse
Ind- og udmeldelse følger medlemskab af Børne- og Kulturchefforeningen.

§ 5 Foreningens økonomi
Til foreningens drift betales for kalenderåret et årskontingent, hvis størrelse for det kommende år fastsættes på årsmødets generalforsamling.

Stk. 2. Undlader et medlem trods henvendelse herom at betale kontingent, betragtes vedkommende som udtrådt af foreningen.
Stk. 3. Regnskabsåret er kalenderåret fra 1. januar til 31. december.

§ 6 Foreningens organisation
Regionsforeningen ledes af en bestyrelse bestående af: Formand, næstformand, kasserer, 4 menige bestyrelsesmedlemmer samt 2 suppleanter.
Bestyrelsen vil således bestå af 7 personer. Valgbare til regionsbestyrelsen er alene medlemmer, der også er medlemmer af Børne- og Kulturchefforeningens Landsforening.

Stk. 2. Valgte bestyrelsesmedlemmer i landsbestyrelsen for Børne- og Kulturchefforeningen tilknyttes den regionale bestyrelse for Børne- og Kulturchefforeningen.
Stk. 3. Bestyrelsen afholder møder efter behov. Formanden indkalder.

§ 7 Årsmødet og Generalforsamlingen
Årsmødet afholdes hvert år i første kvartal. Under dette afholdes generalforsamling med følgende dagsorden:

Valg af dirigent. Derefter af 4 stemmetællere.
1. Formandens beretning.
2. Regnskab
3. Indkomne forslag, herunder vedtægtsændringer.
4. Budget for det kommende år, herunder fastsættelse af kontingent.
5. Valg af bestyrelse.
6. Eventuelt.

Stk. 2. Generalforsamlingen varsles med mindst 2 måneders frist. Medlemmernes forslag til kandidater til formandsposten samt forslag til dagsordenens pkt. d skal være formanden i hænde senest 4 uger før generalforsamlingen. Kandidatforslag til øvrige bestyrelsesposter kan fremsendes til formanden 4 uger før generalforsamlingen eller fremsættes på selve mødet.

Stk. 3. Formanden og øvrige bestyrelsesmedlemmer vælges på generalforsamlingen. Bestyrelsen vælges for 2 år ad gangen, første gang i februar måned 2006. Det første år vælges halvdelen af bestyrelsen for en 1-årig periode (gælder ikke formand). På samme måde vælges desuden en revisor, som ikke samtidig må være medlem af bestyrelsen.

Stk. 4. Alle vedtagelser på generalforsamlingen sker ved almindelig stemmeflerhed, dog kræver valg til formandsposten, at over 50 % af de tilstedeværende stemmeberettigede har stemt på vedkommende. Hvis dette ikke opnås ved første afstemning, afholdes bundet valg mellem de 2 kandidater, der har opnået flest stemmer ved første afstemning.

Stk. 5. Forslag om ændringer af vedtægter kræver, at mindst 2/3 af de fremmødte stemmer herfor.

Stk. 6 Der kan kun stemmes ved personligt fremmøde.

 

§ 8 Ekstraordinær generalforsamling
Ekstraordinær generalforsamling kan indkaldes af bestyrelsen. Desuden skal der indkaldes til ekstraordinær generalforsamling, såfremt mindst 10 stemmeberettigede medlemmer til formanden fremsætter motiveret, skriftlig krav herom. Den ekstraordinære generalforsamling skal afholdes inden 4 uger fra kravets fremsættelse (dog skolernes sommerferie fraregnet).

Stk. 2. Sted, tid og varsel (dog ikke under 14 dage) bestemmes af bestyrelsen.

§ 9 Foreningens opløsning
Foreningens opløsning forudsætter, at der i henhold til § 7 er stillet forslag derom, og at mindst 2/3 af de tilstedeværende stemmeberettigede stemmer derfor.
Stk. 2. I tilfælde af foreningens opløsning anvendes dens midler efter vedtagelse på generalforsamlingen.
Gældende vedtægter vedtaget den 19. april 2006.
Ændring (§ 6) vedtaget den 24. januar 2008.
Ændring (§6) vedtaget den 10. marts 2017.

Aktiviteter

Dokumenter

Regionale netværk

Region Syd har en række regionale netværk, som er åbne for medlemmerne i regionen. Tag kontakt til bestyrelsen for at høre mere om netværkene.