Et fagligt chefnetværk

Børne- og Kulturchefforeningen er en faglig og kollegial forening for kommunale chefer inden for kultur- og fritid, dagtilbud, uddannelse samt børne- og familieområdet.

Foreningens formål som de fremgår af vedtægterne:

1. At virke for en styrkelse af medlemmernes faglige og kollegiale fællesskab.
2. At arbejde for interessevaretagelse og bidrage til udvikling på det samlede ansvarsområde. Det gælder både inden for og på tværs af medlemmernes ansvarsområder omfattende kultur- og fritid, dagtilbud, uddannelse samt børne- og familieområdet, så der sikres en kvalificeret faglig og ledelsesmæssig dialog samt et godt fundament for helhed og sammenhæng.
3. At påvirke og synligt sætte dagsorden indenfor hele foreningens virkefelt. Det sker dels via stærke faglige netværk for ledere, ved dialog med andre beslutningstagere og interessenter på børne- og kulturområdet, via offentlig debat samt via repræsentation i forskellige udvalg og arbejdsgrupper.

Medlemskabet

Organisering
Foreningen er organiseret med en landsbestyrelse og fem regionale bestyrelser.
De regionale afdelinger har åbne netværk for medlemmerne inden for foreningens forskellige fagområder. Du kan under de enkelte regioners sider læse mere om de lokale aktiviteter.
Derudover er der på landsplan 5 faglige netværk med 5 -. 8 medlemmer. Medlemmerne af de enkelte netværk indstilles af regionsbestyrelserne.
De landsdækkende netværk arbejdet sammen med bestyrelsen med landspolitiske forhold, holder møder med samarbejdsparter inden for de enkelte fagområder og deltager i arbejdsgrupper, styregrupper etc.

Hvad er de landsdækkende netværks rolle?
Formålet med netværkene er at udvide og styrke bestyrelsens videns- og erfaringsgrundlag og samtidig bidrage med viden og erfaring til kollegaer i hele landet. Netværket skal virke som inspiration og støtte til udvikling af foreningens faglige synspunkter og holdninger på de fagområder, som foreningen repræsenterer. Bestyrelsen søger på denne måde aktivt at inddrage en bredere kreds af foreningens medlemmer i arbejdet.

Arbejdets indhold og omfang vil afhænge af de fokusfelter bestyrelsen arbejder med for den givne periode. Desuden vil arbejdet blive berørt af folketingets, kommunernes og offentlighedens opmærksom på forskellige emneområder. Selv om det enkelte netværk er etableret omkring et særligt fagområde, skal der altid indtænkes ledelsesmæssige, organisatoriske og tværsektorielle forhold i arbejdet.

Netværkenes opgaver

  • Følge udviklingen på fagområdet
  • Bidrage til udarbejdelse af høringssvar til ministerier
  • Bidrage til den løbende politikformulering på fagområdet
  • Kommentere udspil fra ministerier, KL og andre interesseorganisationer
  • Komme med udspil til ledelses- og styringsværktøjer, herunder kvalitetssikring, på fagområdet

Sammensætning af netværkene
Netværkene nedsættes af bestyrelsen efter indstilling fra regionsbestyrelserne. Netværkene består af 5 – 8 BKF-medlemmer, som har det pågældende fagområde som ansvarsområde. Netværket er nedsat for et år ad gangen.

Det er bestyrelsen, der har ansvaret for netværkets arbejde, og netværket refererer til bestyrelsen gennem et bestyrelsesmedlem, som er formand for netværket.

De fem landsdækkende netværk er:

  • Ungenetværket
  • Skolenetværket
  • Dagtilbudsnetværket
  • Børne- og Familienetværket
  • Kultur- og Fritidsnetværket