Vedtægter

Vedtægter for Børne- og Kulturchefforeningen, vedtaget på generalforsamlingen d. 17. november 2016.

§ 1 Navn

Foreningens navn er:
BØRNE- OG KULTURCHEFFORENINGEN

Stk. 2: Foreningen er tilsluttet Paraplyorganisationen Kommunale Chefforeninger i Danmark.

§ 2 Formål

1. At virke for en styrkelse af medlemmernes faglige og kollegiale fællesskab.

2. At arbejde for interessevaretagelse og bidrage til udvikling på det samlede ansvarsområde. Det gælder både inden for og på tværs af medlemmernes ansvarsområder omfattende kultur- og fritid, dagtilbud, uddannelse samt børne- og familieområdet, så der sikres en kvalificeret faglig og ledelsesmæssig dialog samt et godt fundament for helhed og sammenhæng.

3. At påvirke og synligt sætte dagsorden indenfor hele foreningens virkefelt. Det sker dels via stærke faglige netværk for ledere, ved dialog med andre beslutningstagere og interessenter på børne- og kulturområdet, via offentlig debat samt via repræsentation i forskellige udvalg og arbejdsgrupper.

§ 3 Medlemmer

Som medlemmer af Børne- og Kulturchefforeningen med stemmeret optages:
a) Direktører/chefer placeret direkte under kommunaldirektøren og med direkte reference til politiske udvalg inden for de områder, som er beskrevet i § 2.

b) Chefer med reference til en direktør/chef som nævnt under §3 stk. a

c) Endelig kan der efter anbefaling fra de regionale bestyrelser optages personer med reference til personer optaget iht. § 3 stk. 1b, så frem organiseringen i kommunen bevirker, at personen/personerne er ansat på forvaltningsniveau og har selvstændigt fagligt, personalemæssigt og strategisk ledelsesansvar.

Stk. 2: Som medlemmer uden stemmeret kan optages personer, som er pensioneret fra en af de i stk.1 nævnte stillinger.

Stk. 3: Bestyrelsen lader hvert år udarbejde en medlemsliste pr. 1. september.

§ 4 Ind- og udmeldelse

Ind- og udmeldelse skal ske skriftligt til foreningens sekretariat. Udmeldelse skal ske med mindst 1 måneds varsel til udgangen af et regnskabsår.

§ 5 Foreningens økonomi
Medlemmerne betaler et kontingent, hvis størrelse for det kommende år fastsættes på generalforsamlingen. Passive medlemmer betaler ikke kontingent.

Stk. 2: Undlader et medlem trods henvendelse herom at betale kontingent, betragtes vedkommende som udtrådt af foreningen.

Stk. 3: Regnskabsåret er kalenderåret fra 1. januar til 31. december.

§ 6 Foreningens organisation

Foreningen består af 5 regionsforeninger og en landsorganisation.

Stk. 2: Bornholm indgår i Region Hovedstaden, Sydslesvig i Region Syddanmark.

Stk. 3: Hver af de 5 regionsforeninger ledes af en bestyrelse bestående af en formand og mindst to bestyrelsesmedlemmer. Regionsbestyrelsen vælges blandt medlemmerne i regionen. For at være valgbar til regionsbestyrelsen forudsættes medlemskab af landsforeningen.

Stk. 4: Regionsbestyrelsen fastsætter selv sine vedtægter og evt. forretningsorden. Regionsforeningernes vedtægter skal være i overensstemmelse med nærværende vedtægts §§ 1-3.

Stk. 5: Landsforeningen ledes af en bestyrelse bestående af formand og 7 bestyrelsesmedlemmer

Stk. 6: Landsbestyrelsen konstituerer sig selv med 2 næstformænd med fokus på henholdsvis de interne og de eksterne funktioner og opgaver. Ansvaret for kasserefunktionen placeres hos den interne næstformand.
Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst halvdelen af dens medlemmer er til stede her af mindst en næstformand eller formanden.

Bestyrelsen fastsætter selv en eventuel forretningsorden.
Foreningen tegnes af formanden. Ved større dispositioner udover 10.000 kr. til daglig drift eller ved afgivelse af fuldmagt til foreningens konti kræves dog underskrift af formand og næstformænd i foreningen.

Stk. 7: Bestyrelsen indkalder regionsbestyrelserne 3 gange årligt, hvoraf det ene møde afholdes sammen med de landsdækkende faglige netværk. Derudover har bestyrelsen møde med regionsformændene 2 gange årligt.

§ 7: Rådgivende netværk

Bestyrelsen nedsætter rådgivende netværk på relevante faglige områder. Netværkene skal virke til inspiration og støtte til udvikling af foreningens faglige synspunkter.
Stk. 2: Bestyrelsen har ansvaret for det enkelte netværks arbejde. Netværket refererer til bestyrelsen gennem et bestyrelsesmedlem, som er formand for netværket.
Stk. 3: Bestyrelsen nedsætter de faglige netværk for ét år ad gangen. Det enkelte netværk består af 5-8 medlemmer, der vælges af bestyrelsen efter indstilling fra regionsbestyrelserne. Valget sker ved det første ordinære bestyrelsesmøde efter generalforsamlingen.

§ 8: Årsmødet og generalforsamlingen

Årsmødet afholdes hvert år i oktober/november måned. Under dette afholdes generalforsamling med følgende dagsorden:
a) Valg af dirigent. Derefter af 4 stemmetællere.
b) Formandens beretning.
c) Regnskab.
d) Indkomne forslag, herunder vedtægtsændringer.
e) Budget for kommende år, herunder fastsættelse af kontingent.
f:) Valg af formand, 3 bestyrelsesmedlemmer samt 2 suppleanter i ulige år og valg af 4 bestyrelsesmedlemmer samt 2 suppleanter i lige år.
g) Valg af 1 revisor og 1 revisorsuppleant hvert år.
h) Eventuelt.

Stk. 2: Generalforsamlingen varsles med mindst 2 måneders frist. Medlemmernes forslag til kandidater til formandsposten samt forslag til dagsordenens pkt.  d, skal være formanden i hænde senest 4 uger før generalforsamlingen.
Kandidatforslag til øvrige bestyrelsesposter kan fremsendes til formanden 4 uger før generalforsamlingen eller fremsættes på selve mødet.

Stk. 3: Formanden og øvrige bestyrelsesmedlemmer vælges på generalforsamlingen.
Formanden vælges for 2 år, og der vælges der udover 3 bestyrelsesmedlemmer i ulige år og 4 bestyrelsesmedlemmer i lige år.
Disse valg er gældende for 2 år. Der vælges endvidere 3 suppleanter samt 1 revisor og 1 revisorsuppleant. Disse valg er gældende for 1 år.

Stk. 4: Alle vedtagelser på generalforsamlingen sker ved almindelig stemmeflerhed, dog kræver valg til formandsposten, at over 50 % af de  tilstedeværende stemmeberettigede har stemt på vedkommende.
Hvis dette ikke opnås ved første afstemning afholdes bundet valg mellem de 2 kandidater, der har opnået flest stemmer ved første afstemning.

Stk. 5: Ved personvalg kan 10 % af de stemmeberettigede kræve skriftlig afstemning.
Stemmesedlen skal for at være gyldig i givet fald indeholde lige så mange navne som det antal personer, der skal vælges.
Hvis der kun er forslag om det antal, der skal vælges, holdes der ikke valg.
Forslag om ændringer af vedtægterne kræver, at mindst 2/3 af de fremmødte stemmer herfor.

Stk. 6: Der kan kun stemmes ved personligt fremmøde.

§ 9 Ekstraordinær generalforsamling

Ekstraordinær generalforsamling kan indkaldes af bestyrelsen. Desuden skal der indkaldes til ekstraordinær generalforsamling, såfremt mindst 25  stemmeberettigede medlemmer til formanden fremsætter motiveret, skriftlig krav  herom. Den ekstraordinære generalforsamling skal afholdes inden 4 uger fra  kravets fremsættelse (dog skolernes sommerferie fraregnet).
Stk. 2: Sted, tid og varsel (dog ikke under 14 dage) bestemmes af  bestyrelsen.

§ 10 Foreningens opløsning

Foreningens opløsning forudsætter, at der i henhold til § 8 er stillet forslag derom, og at mindst 2/3 af de tilstedeværende stemmeberettigede  stemmer derfor.

Stk. 2: I tilfælde af foreningens opløsning anvendes dens midler efter vedtagelse på generalforsamlingen.