Indmeldelse

For at ansøge om medlemskab af Børne- og Kulturchefforeningen, skal du udfylde nedenstående formular:

I henhold til foreningens vedtægter gælder følgende kriterier for medlemskab:
Som medlemmer af Børne- og Kulturchefforeningen med stemmeret optages:

  • Direktører/chefer placeret direkte under kommunaldirektøren og med direkte reference til politiske udvalg inden for de områder, som er beskrevet i §
  • Chefer med reference til en direktør/chef som nævnt under §3 stk. a
  • Endelig kan der efter anbefaling fra de regionale bestyrelser optages personer med reference til personer optaget iht. § 3 stk. 1b, så frem organiseringen i kommunen bevirker, at personen/personerne er ansat på forvaltningsniveau og har selvstændigt fagligt, personalemæssigt og strategisk ledelsesansvar.
  • Som medlemmer uden stemmeret kan optages personer, som er pensioneret fra en af de i stk.1 nævnte stillinger.
  • Læs hele foreningens vedtægter her

Medlemskaber
Medlemskaber er personlige og ikke tilknyttet en funktion i en kommune.
Når der kommer et nyt medlem, får medlemmet et nyt, individuelt medlemsnummer og individuel kontingentopkrævning. Man får også et nyt, individuelt medlemsnummer, hvis man får job i en ny kommune og indmelder sig i BKF igen. Dog skal man ikke betale for det indeværende kalenderår, hvis man allerede har betalt i sin første kommune.
Udmeldelse af foreningen skal ske skriftligt.

Et årskontingent er 2023 2.500 kr. Hvis man melder sig ind efter 1. juli i et kalenderår, er kontingentet det halve, dvs. i 2023 1250 kr.
Det er ikke muligt at få refunderet noget af kontingentet uanset hvornår på året, man udmelder sig.

Man kan være medlem af landsforeningen af BKF uden at være medlem af den lokale regionale forening og omvendt, da det er to adskilte foreninger. Dog kræver det medlemskab af landsforeningen for at kunne være valgbar til regionsbestyrelserne jf. vedtægterne §6 stk. 3.

Udveksling af oplysninger
Landsforeningens og regionernes sekretærer udveksler kontaktoplysninger på medlemmerne i forbindelse med den daglige drift af foreningerne.