Høring over lov om ændring af FGU


31. januar 2024

Til Børne- og Undervisningsministeriet


Høringssvar
Børne- og Kulturchefforeningen (BKF) takker for muligheden for at afgive høringssvar over udkast til forslag til lov om ændring af lov om forberedende grunduddannelse, lov om institutioner for forberedende grunduddannelse, lov om kommunal indsats for unge under 25 år og forskellige andre love.

BKF har følgende kommentarer:

  1. Befordring: BKF finder det det positivt, at der gives mulighed for at løse transportproblemstillinger direkte i institutionen.
  2. Brobygning: BKF finder brobygningstanken kompleks. Man kan argumentere for at 8. klasses elever ikke hører til i en FGUkontekst, men man kan også argumentere for, at hvis det tilrettelægges rigtigt, så kan det være en fordel at bringe børn og unge i forskellige aldersgrupper sammen. Det vil derfor være BKFs udgangspunkt, at man med fordel kunne evaluere den nuværende brobygning helt generelt. Måske er der andre og mere tidssvarende muligheder for at introducere til ungdomsuddannelser, og derfor afvente stillingtagen til lige præcis denne målgruppe også.
  3. Skolehjem: Det er BKFs opfattelse, at et skolehjem vil kunne noget særligt for denne målgruppe, hvis der hverken er geografiske eller økonomiske forhindringer for dette. Der er elever, der bor tæt på, som vil kunne få stor nytte af et skolehjem. Særligt hvis dette opgraderes med mere pædagogisk understøttelse end de nuværende skolehjem. En særlig kombination af efterskolernes fællesskab uden de krav, som en efterskole stiller til eleverne, vil kunne flytte denne målgruppe markant. Derfor kunne man også med fordel indtænke en form for fripladsordning for elever, der vil blive økonomisk udfordrede ved en sådan ordning.
  4. Andre ændringer: BKF finder ændringerne om forlænget erhvervsordning, måltider og sexualundervisning særdeles relevant for målgruppen. Det vil ligeledes være særdeles relevant at udvide emnet til at omhandle generel sundhedslære, som mange i målgruppen vil have et udvidet behov for.

 

Med venlig hilsen

Rasmus Byskov-Nielsen
Formand for Børne- og Kulturchefforeningen

Charlotte Veilskov
Formand for Børne- og Kulturchefforeningens Ungenetværk