Høring i forbindelse med ændring af folkeskoleloven og sænkelse af klasseloftet


7. juni 2023

Til Børne- og Undervisningsministeriet

HØRINGSSVAR

Børne- og Kulturchefforeningen (BKF) har 16. maj 2023 modtaget invitation til at komme med høringssvar på forslag om ændring af lov om folkeskolen (Sænkelse af klasseloftet i børnehaveklassen og på 1.-2. klassetrin).

BKF takker for muligheden for at give bidrag med høringssvar og har følgende bemærkninger:

  • Et sænket klasseloft medfører varige merudgifter for kommunerne. Dette både i forhold til pædagog- og lærerlønninger samt anlægsudgifter til kapacitetsudvidelser. BKF opfordrer derfor til en fælles belysning af de økonomiske for kommunerne i forbindelse med DUT-forhandlingerne.
  • Et sænket klasseloft øger behovet for at ansætte flere lærere og pædagoger. Imidlertid er det i forvejen en velkendt udfordring, at der er mangel på uddannede lærere og pædagoger i mange kommuner. BKF opfordrer derfor til en forpligtende dialog om løsningsmodeller for manglen på uddannede lærere og pædagoger.
  • Der ses positivt på en sænkelse af klasseloftet i 0. – 2. klasse for, at alle børn får en god skolestart, der understøtter børnenes faglige, trivselsmæssige og sociale udvikling. Dog er oplevelsen blandt lærerne i klasserne, at antallet af voksne i klassen ofte betyder mere for den faglige og sociale trivsel end antallet af elever, hvorfor der ønskes mulighed for at anvende denne løsning i de tilfælde, hvor elevsammensætningen i klassen kalder på det.
  • I nogle tilfælde vil kommunerne have udgifter til at tilpasse de fysiske rammer på skolerne, for at imødekomme ændringerne. BKF er derfor tilfredse med, at der via bloktilskuddet er afsat midler til at imødekomme anlægsudgifter samt øgede lærer- og pædagoglønninger.

Med venlig hilsen

Rasmus Byskov-Nielsen
Vicekommunaldirektør, Ikast-Brande Kommune
Formand for Børne- og Kulturchefforeningen

Michael Gravesen
Direktør, Kalundborg Kommune
Formand for Børne- og Kulturchefforeningens skolenetværk