Høring i forbindelse med ændring af STU-bekendtgørelsen august 2023


17. august 2023

Til Børne- og Undervisningsministeriet

HØRINGSSVAR
Børne- og Kulturchefforeningen (BKF) har 29. juni 2023 modtaget udkast til bekendtgørelse om befordring og skabeloner til forløbsplan, ressourcepapir og uddannelsesbevis ved særligt tilrettelagt ungdomsuddannelse (stu) med høringsfrist 18. august 2023. BKF takker for muligheden for at afgive høringssvar og har følgende bemærkninger til udkastet til lovforslaget:
BKF bemærkede i forbindelse med høringssvaret til Forslag til lov om ændring af lov om ungdomsuddannelse for unge med særlige behov:
BFK er enig i overvejelserne og nødvendigheden af en tidlig afklaring af de unges muligheder efter STU. Det er her afgørende, at der sker en tidlig inddragelse af de personer, der skal følge den unge videre. Dette er især væsentligt for de unge, der ikke er afklaret i forhold forsørgelse, bolig og anden indsats, hvis videre uddannelse ikke er en mulighed.
BKF er derfor helt enig i opdelingen af et uddannelsespapir og et ressourcepapir, hvor uddannelsespapiret er det dokument, som den unge tager med sig videre i livet og som beskriver det den unge kan og har arbejdet med.
Derimod er ressourcepapiret et dokument, hvor STU-uddannelsen og de, der skal følge den unge videre, kan beskrive både ressourcer, udfordringer og støttebehov. Det er vigtigt, at beskrivelsen giver et retvisende billede af, hvad den unge ikke kan eller har brug for støtte til for at sikre, at den unge modtager den rigtige støtte videre. Der kunne tages afsæt i de funktionsbeskrivelser, som i dag anvendes i mange kommuner. Inddragelse af den unge skal således tage udgangspunkt heri.
Det er i den forbindelse også væsentlig at få videregivet beskrivelser af de afklarende elementer, som evt. har været en del af STU-forløbet således, at den modtagende myndighed kan tage afsæt heri i den videre afklaring.
Det fremgår, at Kommunalbestyrelsen påbegynder ressourcepapiret, men det bør tillige fremgå, at ressourcepapiret er et tværfagligt arbejde mellem uddannelsessted og de kommunale enheder. Det vil således oftest være det aktuelle uddannelsessted, der beskriver den unge.
Endelig fremgår det, at udarbejdelse af ressourcepapiret skal påbegyndes senest 12 måneder for uddannelsens afslutning. BFK skal hermed anbefale, at dokumentet bliver et dynamisk redskab og, at de relevante aktører inddrages tidligt og i samarbejde med den unge og dennes forældre.”
BKF mener således, at bilagene vedr. forløbsplan, ressourcepapir og uddannelsesbevis er klare og tydelige, forholdsvis nemme at tilgå samt kommer indholdsmæssigt hele veje rundt. Ligeledes kommer den unges refleksioner også fint i spil, hvilket BKF hilser velkommen.

BKF skal også i dette høringssvar betone vigtigheden af, at ressourcepapiret medtager de område, hvor den unge er udfordret, beskrive støttebehov og der, hvor funktionsnedsættelser er dokumenteret. Dette har stor betydning for overgangen fra STU til videre uddannelse og beskæftigelse og vil kunne forkorte varigheden af den kommunale afklaring, der skal ske i forhold til fremtidig forsørgelse, beskæftigelses- og sociale indsatser.
BKF håber, at der udarbejdes vejledninger til at understøtte udfyldelsen af skabelonerne, og at disse udsendes samtidig med bekendtgørelsen.
I forhold til udkastets bestemmelser om befordringer, er BKF enig i formuleringerne om, at kommunalbestyrelsen træffer afgørelse om art og omfang af den unges befordringsbehov. Dette vil tilgodese de forskelle, der er kommunerne imellem, herunder også fra bydistrikt til landdistrikt. Formuleringen i §3 stk. 2 kunne suppleres med sætningen ”Kommunalbestyrelsen beslutter, hvor lang befordrings-og ventetid eleven kan have”. Dette vil understrege, at det er op til kommunalbestyrelsen at fastsætte serviceniveauer for transport- og ventetid.

Med venlig hilsen

Rasmus Byskov-Nielsen
Vicekommunaldirektør, Ikast-Brande Kommune
Formand for Børne- og Kulturchefforeningen

Lone Lollesgaard
Uddannelses- og Arbejdsmarkedschef, Vesthimmerlands Kommune
Tovholder for Børne- og Kulturchefforeningens Ungenetværk