Høring over udkast til forslag til lov om ændring serviceloven, retssikkerhedsloven og forskellige andre love


5. oktober 2023

Til Social-, Bolig- og Ældreministeriet


Høringssvar

Børne- og Kulturchefforeningen har 7. september og 3. oktober 2023 modtaget udkast til forslag til lov om ændring serviceloven, retssikkerhedsloven og forskellige andre love.

Børne- og Kulturchefforeningen takker for muligheden for at afgive høringssvar. Der var i udkastet tale om en række forskellige forslag til lovændringer, og Børne- og Kulturchefforeningen har forholdt sig til følgende punkter af dem:

  1. Ministeriets ønske om at private leverandører skal levere forskellige data.
  2. Brug af Den nationale sikkerhedskonsulentordning og koordinationsenheden mod genopdragelsesrejser og ufrivillige udenlandsophold.
  3. Forenkling af reglerne vedr. børn- og ungeudvalg.
  4. Ændring af § 48 i Barnets lov.

Ad. 1) Børne- og Kulturchefforeningen er bekymrede over den kommende og bureaukratiske opgave, der ligger i at have endnu et organ, der skal indberettes data til, når der allerede leveres en lang række data til Danmarks Statistik. Børne- og Kulturchefforeningen henstiller til, at der i stedet findes en løsning, hvor ministerierne kan trække allerede eksisterende data fra fx Socialtilsynet og Danmarks Statistik. Børne- og Kulturchefforeningen finder et vigtigt, at vi altid forholder os kritisk til de forskellige steder, der skal sendes data. Af flere grunde og også fordi det kan blive en udgift, der pålægges kommunerne både økonomisk og tidsmæssigt.

Ad. 2) Børne- og Kulturchefforeningen finder, at det giver rigtig god mening at præcisere brugen af både Sikkerhedskonsulentordning og Koordinationsenheden, og vi anbefaler også, at kendskabet af dem udbredes mere. Det giver god mening i denne type sager, at der kan videregives oplysninger fra kommunalbestyrelsen til disse enheder, og at de kan arbejde med disse oplysninger uden samtykke fra forældrene, da der kan være brug for at handle uden forældrenes viden.
Børne- og Kulturchefforeningen bifalder, at det i dette udkast præciseres, at borgere, der har haft gyldig opholdstilladelse i DK og opholder sig ufrivilligt i udlandet, vil have deres seneste opholdskommune som den fortsatte handlekommune. Det giver god sammenhæng til reglerne om handlekommuneforpligtigelse, hvor handlekommunen mister sin handlekompetence, når borgeren sammen med forældremyndighedsindehaveren forlader landet, også selvom det sker ufrivilligt.

Ad. 3) Børne- og Kulturchefforeningen er helt enig i de regelforenklinger, der lægges op til i forhold til børn- og ungeudvalgene. Umiddelbart er det ærgerligt, at det kun er kommuner over 55.000 indbyggere, der kan udpege to suppleanter. Dog opvejes det lidt af muligheden for, at der kan anvendes krydsende stedfortrædere for både kommunalbestyrelsens medlemmer og for de sagkyndige; den mulighed er meget meningsfyldt.

Ad 4) Børne- og Kulturchefforeningen bakker op om den præcisering, der lægges op til i § 48 i Barnets lov. Vi vil dog anbefale AST, at de sikrer, at de har den rette socialfaglige kompetence til stede, og særligt i sager hvor sagen ofte ikke kan afgøres ved juridiske vurderinger.

 

Med venlig hilsen

Rasmus Byskov-Nielsen
Vicekommunaldirektør, Ikast-Brande Kommune
Formand for Børne- og Kulturchefforeningen

Helle Støve
Direktør Børn og Unge, Holstebro Kommune
Formand for Børne- og Kulturchefforeningens Børn- og Familienetværk