Referat af generalforsamling 17. november 2022


Referat af Børne- og Kulturchefforeningens generalforsamling

Tid og sted:
Torsdag den 17. november 2022 kl. 16.15 på Hotel Nyborg Strand, Østerøvej 2, 5800 Nyborg

Ad 1: Valg af dirigent

Lars Sloth, Thisted Kommune, blev valgt som dirigent.

Lars meddelte, at generalforsamlingen var lovligt varslet, dvs. med mindst 2 måneders frist.

Lars meddelte videre, at medlemmernes forslag til kandidater til formandsposten var sendt til den konstituerede formand rettidigt, nemlig senest 4 uger før generalforsamlingen.

Indstillingen af kandidat til formandsposten var oplyst via den opdaterede dagsorden til generalforsamlingen, vedhæftet indkaldelsen.

Ad 2: Valg af stemmetællere

Regionsformændene blev valgt som stemmetællere.

Ad 3: Formandens mundtlige beretning

Konstitueret formand Gorm Bagger Andersen præsenterede BKF’s nuværende bestyrelse. Gorm aflagde sin mundtlige beretning, herunder redegjorde han for tidligere formand Henning Bach Christensens fratrædelse som formand for BKF i juni 2022 og takkede for Hennings store indsats.

Gorm satte dernæst fokus på BKF’s opgavefokus og interessevaretagelse, aktuelt og fremadskuende. Herunder samarbejdet med eksterne aktører og de landsdækkende netværks, regionsbestyrelsernes og de tilknyttede netværks store indsats gennem året.

Gorm overleverede den skriftlige og mundtlige beretning til generalforsamlingens behandling.
Lars kunne konstatere, at der blandt de tilstedeværende medlemmer, ikke var nogen, der ønskede ordet eller havde kommentarer hertil, hvorefter beretningerne var godkendte.

Ad 4: BKF’s interessevaretagelse fremover, oplæg og drøftelse af rammer, vilkår og prioriteringer for BKF’s arbejde

Gorm fremlagde et drøftelsespunkt om BKF’s interessevaretagelse, jf. foreningens vedtægter herom, for generalforsamlingen, herunder ift. eventuelt behov for at tilpasse indholdet / fokus for interessevaretagelsen.

Oplægget blev drøftet, og bestyrelsen vil på den baggrund overveje, om der er anledning til ændringer i arbejdsform og prioriteringer.

Ad 5: Regnskab

Der blev af næstformand og kasserer Ane Stallknecht aflagt regnskab for perioden 1.1.–31.12.2021.

Det blev fremhævet, a der i foreningen havde været øgede udgifter til mødeaktiviteter ift. i 2021, hvor corona forhindrede fysiske møder, at der havde været udgifter til studietur til Bilbao ved bestyrelsen og udgifter til udviklingen af en ny hjemmeside.

Regnskabet blev godkendt.

Ad 6: Indkomne forslag

Der var ingen indkomne forslag.

Ad 7: Godkendelse af budget for 2023, herunder fastsættelse af kontingent

Budgettet for 2023 blev godkendt. Kontingentet er uændret.

Ane Stallknecht orienterede om, at bestyrelsen frem mod næste årsmøde vil vurdere, om foreningens økonomi gør det muligt at have reduceret deltagerbetaling til årsmøde 2023.

Ad 8: Valg af bestyrelsesmedlemmer for 2 år

Lars bekræftede, at den eneste indstillede til formandsposten var Rasmus Byskov-Nielsen, Ikast-Brande Kommune, som var indstillet af BKF Region Midtjylland.

Per Viggo Larsen, BKF – Region Midtjyllands bestyrelse – motiverede indstillingen af Rasmus Byskov-Nielsen som ny formand for BKF, herunder fremhævede han Rasmus’ faglige styrker, omhyggelighed, gode evner for at delegere, store indsigt og overblik samt sans for at inddrage.

Lars kunne derpå fastslå, at Rasmus var valgt.

Lars nævnte de nuværende bestyrelsesmedlemmer, der ønskede at genopstille:

Merete Villsen, Sofie Plenge, Ane Stallknecht og Michael Gravesen

Lars spurgte generalforsamlingen, om der var nogle der herudover ønskede at stille op til bestyrelsen.
Ingen ønskede at stille op.

Lars fastslog, at alle de fire nævnte bestyrelsesmedlemmer var genvalgt.

Ad 9: Valg af 3 suppleanter til bestyrelsen for 1 år

Som suppleanter blev valgt:

Claus Svold, Vejle Kommune

Dennis Danielsen, Frederiksberg Kommune

Charlotte Veilskov, Haderslev Kommune

Ad 10: Valg af revisor for 1 år

Bestyrelsen indstillede Lars Sloth, Thisted Kommune, til revisor for BKF.

Lars blev valgt.

Ad 11: Valg af 1. revisor suppleant for 1 år

Som revisorsuppleant blev Susan Bjerregaard, Hvidovre Kommune, indstillet af bestyrelsen, og valgt.

Ad 12: Eventuelt

Rasmus Byskov-Nielsen takkede for valget af ham som formand.

Rasmus nævnte, at han ønskede at holde fokus på gode samspil mellem ledelser på børne- og kulturområderne og opnå synergieffekter heraf.

Han understregede, at BKF fortsat skal sætte dagsorden på børne- og kulturområdet og kommer til at gøre det.

Han sagde videre, at det var vigtigt for ham at værne om de regionale og nationale netværk.

Endelig nævnte Rasmus, at han ser frem til samarbejdet med BKF’s medlemmer.